Dane osobowe

W związku z tym, że w ramach prowadzonej działalności przetwarzamy dane osobowe, poniżej znajdą Państwo informacje nt. celów, dla których są one przez nas przetwarzane, zakresu gromadzonych danych oraz przysługujących Państwu uprawnień. Informacje nt. przetwarzanych przez nas danych osobowych znajdą Państwo również w naszej Polityce Prywatności. Znajdź informację, która dotyczy Twoich danych:

Informujemy, że w przypadku podania przez Panią/Pana danych osobowych celem kontaktu i uzyskania odpowiedzi na zadane pytania:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Martin Bauer Polska Sp. z. o. o., Witaszyczki 67-68, 63-230 Witaszyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000059216, posiadająca NIP: 621-10-03-949, z którą możesz kontaktować się na adres e-mail: welcome@martin-bauer.pl;
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych: We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@martin-bauer.com;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane przez Panią/Pana pytania, to jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanych z koniecznością niezwłocznego odpowiadania na pisma (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

rozwiń/zwiń

 • Jeżeli Pani/Pana zapytanie związane jest z zamiarem nawiązania kontaktów biznesowych – proszę zapoznać się z informacjami zawartymi poniżej lub w Polityce Prywatności;
 • Jeżeli Pana zapytanie stanowi wniosek o dofinansowanie lub sponsoring a zawarte w nim informacje stanowią szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia) – Administrator będzie je przetwarzał w zakresie, w jakim będą miały znaczenie dla rozpatrzenia złożonego wniosku;
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu i o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne dla zabezpieczenia przyszłych interesów Administratora (np. związanych z ewentualnymi roszczeniami wobec niego) lub nie będzie wynikało z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez okres do dwunastu miesięcy od zakończenia kontaktu;
 • W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pana danych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
 • Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania;
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie organizacji szkoleń, konferencji, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotowi prowadzącemu księgowość czy świadczącym usługi kurierskie.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

Informacja dla osób chcących wciąć udział w procesie rekrutacyjnym

Informujemy, że w związku z podaniem przez Panią/Pana danych osobowych celem wzięcia udziału w rekrutacji:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Martin Bauer Polska Sp. z. o. o., Witaszyczki 67-68, 63-230 Witaszyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000059216, posiadająca NIP: 621-10-03-949, z którą możesz kontaktować się na adres e-mail: welcome@martin-bauer.pl;
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych: We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@martin-bauer.com;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Panią/Pana stanowisko, na postawie art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 88 RODO i art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

rozwiń/zwiń

 • Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierze Pani/ Pan udział, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w razie udzielenia dodatkowej zgody – przez okres 12 miesięcy od złożenia dokumentów aplikacyjnych;
 • W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pana danych,
  • do cofnięcia udzielonej zgody – w zakresie jakim Pani/Pana dane przetwarzane są na jej podstawie – w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
 • Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy niezbędne do udziału w procesie rekrutacji;
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, to jest agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie organizacji szkoleń, konferencji, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotowi prowadzącemu księgowość czy świadczącym usługi kurierskie.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Informacja dla klientów, dostawców lub usługodawców

Informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Martin Bauer Polska Sp. z. o. o., Witaszyczki 67-68, 63-230 Witaszyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000059216, posiadająca NIP: 621-10-03-949, z którą możesz kontaktować się na adres e-mail: welcome@martin-bauer.pl;
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych: We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@martin-bauer.com;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i utrzymania relacji handlowych oraz zawierania i wykonywania umów a także w celu ich dokumentacji i rozpatrywania, dochodzenia i zabezpieczania związanych z nimi roszczeń oraz reklamacji, na podstawie obowiązku prawnego Administratora, w związku z realizacją jego prawnie uzasadnionych interesów lub w zakresie niezbędnym do podejmowania działań przed zawieraniem umowy i wykonywania umów (art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO);

rozwiń/zwiń

 • W związku z realizacją celów w wskazanych w pkt 2 Administrator przetwarza w szczególności informacje niezbędne dla kwalifikacji dostawców, tworzenia bazy danych dostawców oraz klientów, obsługi zapytań ofertowych, zlecenia usług podwykonawcom, wysyłki informacji dotyczących produktów i usług Administratora do potencjalnych i dotychczasowych klientów, w tym w szczególności dane kontaktowe, dane dotyczące dotychczasowych relacji handlowych, a także dane osobowe pracowników, o ile jest to niezbędne dla wykonania umowy lub dla wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych;
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla utrzymania relacji handlowych, a w razie ich zakończenia – przez czas niezbędny dla dochodzenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, obrony przed nimi lub rozpatrzenia składanych reklamacji, jednakże nie dłużej niż 6 lat;
 • W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pana danych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, to jest w szczególności partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotowi prowadzącemu księgowość czy świadczącym usługi kurierskie.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych jest dostępnych w Polityce Prywatności.