Polityka Prywatności

Artykuł 1. Zasada ochrony prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Martin Bauer Polska Sp. z. o. o., Witaszyczki 67-68, 63-230 Witaszyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000059216, posiadająca NIP: 621-10-03-949.
 2. Martin Bauer Polska Sp. z. o. o. jako administrator danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”) przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością, w tym danych wprowadzanych przez użytkowników Internetu do formularzy elektronicznych serwisie internetowym, udostępnianym w domenie martin-bauer.pl (zwanej dalej „martin-bauer.pl”).
 3. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dostęp do baz zawierających je dokumentów oraz baz danych posiadają jedynie osoby należycie upoważnione przez Administratora.
 4. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Artykuł 2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu:
  • udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularzy i adresów kontaktowych, zamieszczonych na stronie internetowej martin-bauer.pl, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, związanych z koniecznością niezwłocznego odpowiadania na pisma (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • przeprowadzania i rozstrzygania rekrutacji z udziałem osób, które zgłosiły się do procesów rekrutacyjnych, na podstawie obowiązku prawnego Administratora i wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);
  • nawiązywania i utrzymywania relacji handlowych oraz zawierania i wykonywania umów z klientami, dostawcami i usługodawcami Administratora a także w celu ich dokumentacji i rozpatrywania, dochodzenia i zabezpieczania związanych z nimi roszczeń oraz reklamacji, na podstawie obowiązku prawnego Administratora, w związku z realizacją jego prawnie uzasadnionych interesów lub w zakresie niezbędnym do podjęcia działań przed zawieraniem lub wykonywaniem umów (art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO);
  • wypełniania innych ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe);
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych, w zależności od przypadku, może być m.in. niemożność uzyskania odpowiedzi na zadane pytania, niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 3. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.

Artykuł 3. Zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza:
  • dane podane w pytaniach kierowanych do Administratora za pośrednictwem adresów kontaktowych lub formularzy zamieszczonych na stronie internetowej martin-bauer.pl;
  • dane zamieszczane w przesyłanych do Administratora dokumentach aplikacyjnych w związku z prowadzonymi rekrutacjami;
  • dane będących osobami fizycznymi klientów, dostawców i usługodawców Administratora a jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy lub dla wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, także dane pracowników klientów, dostawców i usługodawców Administratora;
 2. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Artykuł 4. Kontrola przetwarzania danych osobowych

 1. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.
 2. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo:
  • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania oraz do przenoszenia danych czyli ich otrzymywania w uporządkowanej formie, możliwej do przesłania osobie trzeciej, w tym innemu administratorowi danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, w których następuje ono na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;
  • jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • żądania usunięcia swoich danych (prawo do bycia zapomnianym) lub do ograniczenia ich przetwarzania, m.in. w przypadku cofnięcia udzielonej zgody lub złożenia sprzeciwu przy równoczesnym braku innych podstaw do przetwarzania tych danych przez Administratora;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że działania Administratora naruszają przepisy prawa;
 3. Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail welcome@martin-bauer.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika.

Artykuł 5. Udostępnianie danych osobowych

Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie organizacji szkoleń, konferencji, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotowi prowadzącemu księgowość czy świadczącym usługi kurierskie. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Artykuł 6. Okres przechowywania i pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych

 1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa, przy czym w zakresie dotyczącym:
  • udzielania odpowiedzi na zadawane pytania (kontaktu), dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż w okresie do 12 miesięcy od zakończenia kontaktu;
  • procesu rekrutacyjnego, dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji oraz przez sześć miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w razie udzielenia dodatkowej zgody – przez okres 6 miesięcy od złożenia dokumentów aplikacyjnych;
  • będących osobami fizycznymi klientów, dostawców i usługodawców, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla utrzymania relacji handlowych, a w razie ich zakończenia – przez czas niezbędny dla dochodzenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, obrony przed nimi lub rozpatrzenia składanych reklamacji, jednak nie dłużej niż 6 lat.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora.

Artykuł 7. Pliki cookies

 1. Administrator informuje, że wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
 2. Cookies to pliki danych, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (osoby korzystającej z Strony), które strona internetowa przesyła do przeglądarki internetowej Użytkownika, umożliwiając jej zapamiętanie informacji o Użytkowniku i jego preferencjach, a także przyspieszając proces identyfikacji Użytkownika.
 3. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Strona internetowa administrowana przez Administratora zbiera wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, natomiast nie zbiera żadnych innych danych o Użytkowniku.
 5. Administrator informuje, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które stanowiących podstawy do analiz korzystania przez Użytkowników ze stron internetowych;
  • dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, co oznacza, że Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony ponownie dokonywać logowania.
 6. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Można ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby akceptowała wszystkie pliki cookies, informowała Użytkownika za każdym razem, gdy przesyłany jest plik cookies lub odrzucała wszystkie pliki cookies. Brak zmiany w/w opisanych ustawieniach interpretowany jest jako zgoda użytkownika na akceptację plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów biznesowych.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki Plików Cookies bez podania przyczyny. Informacja o dacie wejścia w życie nowej wersji Polityki Plików Cookies będzie każdorazowo umieszczona w jej treści.
 9. Niniejsza Polityka Plików Cookies obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.